Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Lê Đức Cường

Trưởng Ban

0238.3841712

cuongld@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Lê Quốc Khánh

Phó trưởng Ban thường trực

0238.3.848581

khanhlq@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Lê Đình Lý

Phó trưởng Ban

0238.3.848583

lyld@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Hồ Đăng Tài

Phó trưởng Ban

0238.3.835.377

taihd@tinhuy.nghean.gov.vn

4

Ngô Đình Viện

Chánh VP

0238.3.564820

viennd@tinhuy.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phương

Phó Văn Phòng

0238.3.592464

phuongnt@tinhuy.nghean.gov.vn

6

 Nguyễn Thị Hương

Văn thư

0238.8.417703

huongnt@tinhuy.nghean.gov.vn

7

 Máy FAX

0238.3.835651