image banner
Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai Năm an toàn giao thông 2023, ngày 06/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Năm 2023, phấn đấu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Mục tiêu của việc ban hành kế hoạch này là nhằm nâng cao vai trò của tập thể lãnh đạo, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, người phụ trách công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đồng thời, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022; phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, không để xẩy ra ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại thành phố Vinh không để xảy ra ùn tắc giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT. Các sở, ngành, đoàn thể có lãnh đạo là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh phải xây dựng kế hoạch hoạt động và bố trí ngân sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo tiết kiệm. Tập trung các nguồn lực xử lý các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và  người lao động tuyệt đối tuân thủ pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm TTATGT, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải, điều khiển giao thông, tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về TTATGT.

Đổi mới công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông cấp huyện, tập trung thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Kiện toàn nâng cao chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông các cấp. Ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thực hiện công tác bảo đảm TTATGT của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các ngành chức năng trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm TTATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp. Xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, đảm bảo nghiêm minh, kịp thời và hiệu quả, trọng tâm là xử lý các vi phạm là nguyên nhân xẩy ra tai nạn giao thông và các vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm đảm bảo chất lượng hiệu quả; rà soát để điều chỉnh, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý. Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng hàng hải, đường thuỷ nội địa.

Tập trung chỉ đạo tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đặc biệt là bằng xe buýt, vận tải khách liên tỉnh, xe cứu thương. Rà soát, điều chỉnh tần suất, lộ trình, điểm dừng đỗ xe buýt đảm bảo khoa học, hợp lý, phục vụ nhu cầu của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn trong lĩnh vực vận tải.

Chỉ đạo siết chặt quản lý về công tác đăng ký, đăng kiểm, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo thuận tiện phục vụ tốt cho nhân dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện hoán cải, thay đổi kết cấu kích thước của xe để vi phạm trong việc chở hàng quá tải trọng; kiên quyết xử lý các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe vi phạm quy định về quản lý. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Căn cứ kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo lĩnh vực, địa bàn năm 2023 và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện nghiêm túc; gửi Kế hoạch về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 20/01/2023. Định kỳ hàng quý tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia theo quy định.

Giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBATGT Quốc gia và UBND tỉnh theo quy định.

H.L (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image