image banner
Khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân như vậy công chức S được hưởng chế độ, chính sách đối gì?

Theo Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân, khi được bố trí thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, công chức S được hưởng chế độ, chính sách của người tiếp công dân, cụ thể như sau:

- Chế độ bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

- Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tiếp công dân.

- Người tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân được hưởng chế độ trang phục tiếp công dân.