image banner
Vị trí việc làm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như sau: Phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; gắn với tiêu chuẩn ngạch công chức, đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Mỗi vị trí việc làm có tên gọi, mô tả công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi quyền hạn, yêu cầu năng lực, sản phẩm và tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm 82 vị trí việc làm như: Chuyên viên cao cấp về quản lý trồng trọt, chuyên viên chính về quản lý trồng trọt, chuyên viên về quản lý trồng trọt, chuyên viên cao cấp về bảo vệ thực vật, chuyên viên chính về bảo vệ thực vật, chuyên viên về bảo vệ thực vật, chuyên viên cao cấp về kiểm dịch thực vật…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề xuất bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong đó, bên cạnh tên vị trí việc làm, dự thảo nêu rõ mục tiêu vị trí việc làm, các công việc và tiêu chí đánh giá, các mối quan hệ công việc, phạm vi quyền hạn, tiêu chuẩn chung, các yêu cầu về trình độ, năng lực… của từng vị trí việc làm.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn

Nguồn: Chinhphu.vn(13/12/2022)