image banner
Câu hỏi
Quy định về việc phá dỡ nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại

Xin hỏi Nhà nước quy định như thế nào về việc phá dỡ nhà chung cư khi cải tạo, xây dựng lại?

Người hỏi:
Ngày gửi: 02/10/2021
Trả lời

Tại mục 2 Điều 17 Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 quy định việc phá dỡ nhà chung cư được thực hiện theo quy định sau đây:

- Trước khi thực hiện phá dỡ, chủ đầu tư phải thực hiện lập, phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ nhà chung cư theo quy định của pháp luật xây dựng;

- Chủ đầu tư tự thực hiện việc phá dỡ nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức có năng lực phá dỡ để thực hiện phá dỡ theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt;

- Trường hợp do sự cố, thiên tai, cháy nổ mà phải phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư thì đơn vị được giao phá dỡ có trách nhiệm thực hiện việc phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng./.