image banner
Câu hỏi
Các tuyến địa giới hành chính giữa xã Diễn Thái tiếp giáp với các xã huyện Yên Thành ổn định thống nhất theo bản đồ 364/CT

Cử tri xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Diễn Thái với các xã của huyện Yên Thành.

Người hỏi:
Ngày gửi: 21/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời: Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, thời gian qua, Sở Nội vụ đã hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện thực hiện rà soát lại toàn bộ địa giới hành chính trên địa bàn.

Đối với các tuyến địa giới hành chính giáp ranh giữa xã Diễn Thái huyện Diễn Châu với các xã thuộc huyện Yên Thành được lập theo hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 364/CT trước đây nếu có bất cập về đường địa giới hành chính thì tổ chức hiệp thương thống nhất để điều chỉnh phù hợp với thực tế quản lý của địa phương. Công tác này đã được thực hiện hoàn thành, các tuyến địa giới hành chính giữa xã Diễn Thái tiếp giáp với các xã huyện Yên Thành ổn định thống nhất theo hồ sơ, bản đồ 364/CT./.