image banner
Câu hỏi
Đề nghị cần xem xét, điều chỉnh lại các hạng mục chấm điểm tiêu chí hộ nghèo

Cử tri huyện Kỳ Sơn: Đề nghị cần xem xét, điều chỉnh lại các hạng mục chấm điểm tiêu chí hộ nghèo với điều kiện của miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời xem xét chuyển các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thành các chính sách hỗ trợ chung cho cả cộng đồng.

Người hỏi:
Ngày gửi: 17/09/2021
Trả lời

UBND tỉnh trả lời:

* Về đề nghị xem xét, điều chỉnh lại các hạng mục chấm điểm tiêu chí hộ nghèo với điều kiện của miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Giai đoạn 2016 - 2020, bộ công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn quốc thực hiện theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020. Hệ thống các tiêu chí chấm điểm xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng đối với 2 khu vực: Thành thị và nông thôn; trong đó, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa như kiến nghị của cử tri thực hiện theo (Phiếu B) khu vực nông thôn.

Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP trên địa bàn cả nước và bộ công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phù hợp hơn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đúng quy định sau khi có hướng dẫn của Bộ.

* Về đề nghị xem xét chuyển các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thành các chính sách hỗ trợ chung cho cả cộng đồng:

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có văn bản hướng dẫn chuyển đổi những chính sách hỗ trợ trực tiếp cho những nhóm đối tượng này thành chính sách hỗ trợ chung cộng đồng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh báo cáo và kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình cấp có thẩm quyền xem xét./.