image banner
Câu hỏi
Pháp luật hiện hành không quy định về nội dung xử lý đất dôi dư không sử dụng hết đối với các trường hợp cải tạo đất ở, đất nông nghiệp của các hộ dân

Cử tri Nguyễn Trung Ninh, Khối trưởng khối 6, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp: Phản ánh các hộ gia đình ở sườn đồi muốn san mặt bằng làm nhà, tuy nhiên theo quy định thì không được vận chuyển đất thừa đi nơi khác, việc này đã gây khó khăn cho người dân và công tác quản lý của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho Nhân dân.

Người hỏi:
Ngày gửi: 21/01/2023
Trả lời

Pháp luật khoáng sản hiện hành không quy định về nội dung xử lý đất dôi dư không sử dụng hết đối với các trường hợp cải tạo đất ở, đất nông nghiệp của các hộ dân. Việc cải tạo đất vườn ở, đất nông nghiệp được thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch cụ thể về phương án cải tạo (nêu rõ phạm vi, khối lượng cải tạo, phương pháp thực hiện, thời hạn cải tạo), trình UBND huyện phê duyệt, để triển khai thực hiện.

Trong quá trình cải tạo có khối lượng khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường được sử dụng để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích thửa đất ở đó không bắt buộc phải xin giấy phép khai thác theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản 2010. Đối với phần khoáng sản đất, đá dôi dư trong quá trình cải tạo thì hiện nay pháp luật về khoáng sản hiện hành không có quy định được vận chuyển ra ngoài thửa đất cải tạo để sử dụng vào mục đích khác.

Hiện nay, Chính phủ đang dự thảo sửa đổi Luật khoáng sản 2010, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến góp ý đưa nội dung này vào văn bản luật, để có cở sở áp dụng, đáp ứng nhu cầu của người dân./.