image banner
Câu hỏi
Tăng tỷ lệ % điều tiết tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã miền núi, xã khó khăn là chưa phù hợp

Cử tri huyện Quế Phong: Đề nghị UBND tỉnh cho huyện được hưởng 100% nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất đấu giá trong giai đoạn 2022-2030.

Cử tri xã Nghi Văn, xã Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc): Kiến nghị tỉnh tăng tỷ lệ % điều tiết tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã miền núi, xã có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để tạo điều kiện cho địa phương có thêm nguồn lực xây dựng, nâng cấp trường học, đường giao thông nông thôn, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản.

Người hỏi:
Ngày gửi: 25/02/2022
Trả lời

Về các nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, tỷ lệ điều tiết các khoản thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất do cấp huyện tổ chức đấu giá giai đoạn 2022 - 2025 (không bao gồm thành phố Vinh, các thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa và huyện Nam Đàn có cơ chế, chính sách đặc thù riêng) giữ ổn định như giai đoạn 2017-2021 (ngân sách tỉnh 35%, ngân sách cấp huyện 25%, ngân sách cấp xã 40%).

Nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Riêng phần ngân sách tỉnh hưởng, ngoài nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản còn đảm bảo các nhiệm vụ khác như: Chi trả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cấp bách, xúc tiến đầu tư thuộc nhiệm vụ của tỉnh; hỗ trợ chi xây dựng cơ bản và phục vụ giải phóng các dự án trên địa bàn tỉnh (nếu có); bố trí kinh phí trả nợ gốc, lãi, phí và các khoản phí phát sinh từ các khoản vay. Do đó, nếu thay đổi tỷ lệ điều tiết cho các huyện trên địa bàn sẽ ảnh hưởng đến phân cấp nguồn thu, cơ cấu nguồn vốn cũng như công tác điều hành ngân sách trên địa bàn. Mặt khác, huyện Quế Phong cũng như xã Nghi Văn, Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc phát sinh tiền sử dụng đất không cao, riêng huyện Quế Phong: Năm 2020 thực hiện 330 triệu đồng; năm 2021 thực hiện 4.003 triệu đồng; năm 2022 dự toán HĐND tỉnh giao 2.000 triệu đồng. Đồng thời, tỷ lệ điều tiết các khoản thu được giữ ổn định trong giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, việc kiến nghị của cử tri là chưa phù hợp./.