image banner
Câu hỏi
Việc rút gọn các TTHC trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cử tri xã Hùng Thành, huyện Yên Thành và cử tri thị xã Hoàng Mai: Kiến nghị rút gọn các thủ tục hành chính và có giải pháp giải quyết các vướng mắc để tạo thuận lợi cho Nhân dân khi thực hiện cấp lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

Người hỏi:
Ngày gửi: 17/01/2023
Trả lời

Thành phần các loại hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời gian và trình tự thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, Quyết định số 2555/2017/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 và 1686/2021/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An.

Do đó, tất cả các nội dung về thành phần hồ sơ, thời gian và trình tự thực hiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh./.