image banner
Câu hỏi
Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Xin hỏi Chính phủ vừa có quy định mới về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như thế nào và có khác gì so với Nghị quyết 68?

Người hỏi:
Ngày gửi: 11/10/2021
Trả lời

Ngày 8/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có hiệu lực từ ngày 8/10. 

Tại điểm a khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP, Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất như sau: Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

Như vậy, điều kiện hưởng chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đã được nới lỏng hơn so với Nghị quyết 68/NĐ-CP. (Nghị quyết 68/NQ-CP quy định điều kiện mức giảm lao động tham gia BHXH là 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021)./.