image banner
Câu hỏi
Thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử

Xin hỏi, trong trường hợp nào thì tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử bị thu hồi Giấy xác nhận?

Người hỏi:
Ngày gửi: 25/11/2022
Trả lời

Theo Điều 30, Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, ban hành ngày 05/9/2022 (có hiệu lực từ ngày 20/10/2022) thì tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử bị thu hồi Giấy xác nhận trong các trường hợp sau đây: Tổ chức, doanh nghiệp không hoạt động liên tục từ 06 tháng trở lên; Bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật; Không tiếp tục cung cấp dịch vụ; Vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng.

- Bộ Công an ra quyết định về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử bị thu hồi giấy xác nhận có trách nhiệm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể danh tính điện tử và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật./.