image banner
Câu hỏi
Thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

Xin hỏi, cơ quan, tổ chức nào được quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử?

Người hỏi:
Ngày gửi: 22/11/2022
Trả lời

Theo Điều 20, Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, ban hành ngày 05/9/2022 (có hiệu lực từ ngày 20/10/2022), cơ quan, tổ chức được quyền cấp tài khoản định danh điện tử, quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử gồm:

- Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an có thẩm quyền cấp tài khoản định danh điện tử; quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử tự động trên hệ thống định danh và xác thực điện tử và đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của cơ quan cấp cục hoặc tương đương trở lên.

- Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với đề nghị được tiếp nhận tại Công an cấp tỉnh.

- Trưởng Công an cấp huyện quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với đề nghị được tiếp nhận tại Công an cấp huyện.

- Trưởng Công an cấp xã quyết định khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với đề nghị được tiếp nhận tại Công an cấp xã./.