image banner
Tổng số: 176
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 20
Tải về 0
40/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 14
Tải về 2
41/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 25
Tải về 4
42/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 21
Tải về 2
43/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai và Khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 19
Tải về 2
45/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về phân bổ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Lượt xem: 27
Tải về 5
46/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
Lượt xem: 63
Tải về 4
47/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
Lượt xem: 39
Tải về 2
48/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 18
Tải về 1
49/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về việc xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về 2
12345678910...