Ngày 19 tháng 4 năm 2019
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
STT Tên đơn vị Văn bản đã nhận Văn bản đã gửi Tổng
Sở Tài chính 1234 1123 2537
Sở Thông tin và Truyền thông 852 735 1587
Sở Y tế 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 2023 2674 4697
Thanh tra tỉnh 3712 1150 4862
Sở Tư pháp 200 90 0
Sở Giao thông Vận tải 0 0 0
Sở Công thương 0 0 0
Cục thuế 0 0 0
UBND huyện Quỳnh Lưu 3944 35763 39707
Sở Xây dựng 0 0 0
UBND huyện Kỳ Sơn 0 0 0
UBND huyện Kỳ Sơn 0 0 0
UBND huyện Nam Đàn 0 0 0
UBND huyện Yên Thành 1807 1429 3236
UBND huyện Đô Lương 0 0 0
UBND huyện Nghi Lộc 83 119 0
UBND huyện Nghĩa Đàn 0 0 0
UBND huyện Quế Phong 0 0 0
UBND huyện Quỳ Châu 3318 4937 8255
UBND huyện Quỳ Hợp 0 0 0
UBND huyện Diễn Châu 2614 2274 4888
UBND Huyện Tân Kỳ 206 1716 1922
UBND huyện Tương Dương 0 0 0
UBND huyện Thanh Chương 0 0 0
UBND huyện Hưng Nguyên 0 0 0
UBND thị xã Hoàng Mai 0 0 0
UBND huyện Anh Sơn 403 697 1100
UBND huyện Con Cuông 0 0 0
Sở Y tế 0 0 0
Thanh tra Tỉnh 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0
Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 132 58 190
Sở Tài nguyên và Môi trường 9700 4500 14200
Sở Thông tin và Truyền thông 852 735 1587
Sở Nội vụ 6 4 10
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An