Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
 
Kiểm tra việc chấp hành các quy định trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (15/05/2019 02:33 PM)

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục đích của việc thực hiện kế hoạch này là nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; từ đó có đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ BMNN, phòng chống âm mưu, hoạt động thu thập BMNN của các thế lực thù địch, các đối tượng xấu và nguy cơ lộ, mất BMNN…

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với 14 sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương. Dự kiến, tháng 7/2019, đoàn sẽ kiểm tra tại Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường. Tháng 8/2019, đoàn sẽ kiểm tra tại trường Đại học Vinh và Đại học Y khoa Vinh, Huyện ủy và UBND các huyện: Quỳ Hợp, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Thị ủy, UBND thị xã Thái Hòa và Cửa Lò.

Nội dung kiểm tra công tác thực hiện BMNN bao gồm: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật bảo vệ BMNN; kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN…

Để thực hiện tốt nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng được kiểm tra chủ động tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh đó, cử cán bộ làm đầu mối liên lạc với đoàn kiểm tra, báo cáo theo đề cương hướng dẫn và gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp sau khi nhận được quyết định kiểm tra.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng kiểm tra theo kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 1/8/2019 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định.

Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đng, THCN và dạy nghề; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch đề ra.

T.H (tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An