Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2019
 
Kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2019 (02/05/2019 02:44 PM)

Ngày 26/4, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 259/KH-BVSTBPN kiểm tra hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới năm 2019.

Kế hoạch được triển khai hướng đến mục đích: Đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở một số Sở, ngành, địa phương và đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Qua đó, phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết hoặc tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác.

Theo đó, nội dung kiểm tra bao gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban hành văn bản, tổ chức triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, quy hoạch kinh tế xã hội của địa phương, hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạt động về bình đẳng giới và VSTBPN ở địa phương, đơn vị; kết quả thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ bao gồm: Công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tình hình triển khai, kết quả của công tác cán bộ nữ của Sở, ngành, địa phương; những chính sách, giải pháp riêng của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác cán bộ nữ…

Đối tượng được kiểm tra là các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan;  các huyện, thành phố, thị trên địa bàn tỉnh; một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Mốc thời gian kiểm tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đoàn kiểm tra.

Theo Kế hoạch sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra. Thời gian kiểm tra: Từ  tháng 6/2019 đến ngày 15/11/2019, tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại một số Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương không có đoàn kiểm tra trực tiếp thì tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả năm 2019 (gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan thường trực Ban VSTBPN tỉnh) chậm nhất vào ngày 30/11/2019 để tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Uỷ ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam theo quy định.

Tại Kế hoạch này, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban VSTBPN tỉnh xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra và thành lập các đoàn kiểm tra công tác VSTBPN và bình đẳng giới; tổ chức kiểm tra ở các ban, ngành và địa phương, khâu nối với các Trưởng đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra của các Đoàn và các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra với Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Uỷ ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam.

Các đơn vị được kiểm tra: Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản đảm bảo yêu cầu về nội dung kiểm tra; khâu nối và mời các đại biểu tham dự đúng thành phần, bố trí để đoàn xuống làm việc tại một số đơn vị cơ sở của ngành, 01-02 xã/phường/thị trấn đối với huyện, thành phố, thị.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An