Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Triển khai nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 
Triển khai nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. (09/05/2019 04:45 PM)

Năm 2018, các địa phương đã cơ bản nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Số lượng các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh tăng lên rõ rệt so với năm 2017.

296/480 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trong năm 2018, công tác hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm. Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 480 công chức Tư pháp – Hộ tịch và 210 thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện về nghiệp vụ xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại huyện Con Cuông và huyện Diễn Châu.

UBND các huyện, thành, thị đã chỉ đạo 100% các đơn vị cấp xã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tư pháp năm 2018, trong đó có nội dung xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các địa phương đã thực hiện đúng quy trình đánh giá và cơ bản đảm bảo thời gian đánh giá theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

Trên địa bàn tỉnh có 296/480 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 61,67%), tăng thêm 120 đơn vị so với năm 2017. Trong năm 2018, mặc dù số lượng các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tăng lên rõ rệt so với năm 2017 nhưng tại các huyện miền núi Quỳ Châu, Con Cuông, Tương Dương, số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn chưa cao và 02 huyện Quế Phong, Kỳ Sơn vẫn chưa xây dựng được xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Diễn Châu có số đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 giảm so với năm 2017.

Điều đáng nói là trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và chưa xem nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị. Việc tổ chức triển khai còn mang tính hình thức, chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận pháp luật, chưa chú trọng tìm kiếm giải pháp xây dựng từng tiêu chí tiếp cận pháp luật.

Trong đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, một số đơn vị cấp xã chưa chủ động, tích cực đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm hoặc còn lúng túng trong việc tự đánh giá các tiêu chí. Một số hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn sơ sài. Tài liệu chứng minh kết quả tự đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật chưa cụ thể và chưa gắn với điểm số tự chấm. Một số đơn vị cấp xã tự chấm điểm còn cao so với thực tế và một số đơn vị cấp huyện đánh giá chưa khách quan.

Phương hướng trong thời gian tới

Để công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, UBND tỉnh yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, tăng cường phối hợp với các ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới. Xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Đối với cấp huyện, chú trọng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và văn bản hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức tại địa phương trong việc theo dõi, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý, đồng thời chú trọng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan. UBND huyện chủ động đưa tiêu chí tiếp cận pháp luật vào xếp loại, thi đua khen thưởng cuối năm đối với các đơn vị cấp xã.

Đối với cấp xã, xây dựng kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm cá nhân để thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo, đôn đốc công chức theo dõi các tiêu chí để có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung: Cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân; tăng cường ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng yêu cầu, tiến độ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng án; thực hiện các hình thức phát huy dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”…

UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục hướng dẫn cụ thể để xây dựng và đánh giá từng tiêu chí tiếp cận pháp luật, đồng thời có giải pháp khắc phục các quy định pháp luật còn bất cập như cơ chế giám sát và xử lý vi phạm trong đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời giải quyết vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, sớm sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014.TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Đối với UBND các huyện, thành, thị tiếp tục thực hiện đúng quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp và chủ động nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn của Bộ Tư pháp; có giải pháp để thực hiện hiệu quả đối với mỗi tiêu chí tiếp cận pháp luật; chủ động tham mưu cơ quan có thẩm quyền về nguồn nhân lực và kinh phí để đảm bảo đầy đủ có điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn Báo cáo số 270/BC-UBND về kết quả xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An