Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ trong việc thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh
 
Triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ trong việc thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh (08/05/2019 04:44 PM)

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của tỉnh Nghệ An.

Mục đích của việc thực hiện Kế hoạch này nhằm tuyên truyền cho các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu rõ thời cơ, thách thức khi Việt Nam là thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), góp phần huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An. Từ đó, triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP được ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ…

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các nội dung: Triển khai về công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP; công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao năng lực canh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời, nâng cao các chỉ số chất lượng quản trị và dịch vụ hành chính công (PAPI) để đảm bảo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh đảm bảo phù hợp với lộ trình cam kết của Hiệp định CPTPP.

Ngoài ra, các cấp, các ngành và đơn vị cần xây dựng chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ thị trường quốc tế và các doanh nghiệp tỉnh tham gia vào chuỗi kinh doanh khu vực và toàn cầu.

Theo Kế hoạch, từ năm 2019 tới năm 2020, các cấp, các ngành sẽ tổ chức phổ biến về Hiệp định CPTPP tới các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình, đăng tin, bài trên báo điện tử, báo viết tuyên truyền về Hiệp định CPTPP. Đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu.

Từ năm 2021 đến năm 2025, các cấp, các ngành tiếp tục phổ biến về Hiệp định CPTPP, tập huấn nâng cao nghiệp vụ và công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, tìm kiếm thị trường, kết nối cung cầu. Mặt khác, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu; xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ; đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật theo nhu cầu của doanh nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường xuất khẩu.

Để triển khai tốt Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP, UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành, Trung ương trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của tỉnh; đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công thương theo quy định.

Các sở, ban, ngành căn cứ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện lồng ghép các dự án phát triển của ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị vào kế hoạch thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thành, thị huy động nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ của Kế hoạch này để thực hiện.

 

T.H (tổng hợp)

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An