Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
 
Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (04/05/2019 11:15 AM)

Ngày 2/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND về ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung gồm: Phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu; chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức; hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu…

Theo đó, Sở Xây dựng chủ trì thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu; duy trì hệ thống thông tin, định kỳ tiếp nhận thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp theo Quy chế này để tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh thông tin, dữ liệu và gửi lại Sở Xây dựng trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh của Sở Xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, dự án bất động sản có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu theo định kỳ; theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Xây dựng. Quá trình thực hiện Quy chế không làm phát sinh thêm biên chế tại các cơ quan, đơn vị.

Về thời hạn cung cấp thông tin, dữ liệu về Sở Xây dựng, đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng tháng, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 05 hàng tháng. Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng quý, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày mùng 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo. Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ 6 tháng, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ tiếp theo. Đối với các thông tin, dữ liệu cung cấp định kỳ hàng năm, các cơ quan, đơn vị cung cấp số liệu trước ngày 20/1 của năm sau.

Để thực hiện tốt quy chế này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện; thuê các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản thực hiện công việc thu thập, tổng hợp, tính toán thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản….

Sở TN&MT chịu trách nhiệm thu thập, cập nhật, quản lý các thông tin liên quan đến nội dung về đặc điểm đất đai, biến động liên quan đến quá trình sở hữu đất ở, nhà ở và các loại bất động sản quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP, quy hoạch, kế hoạch sử sụng đất ở, giá đất ở được kết nối, tích hợp từ cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Cục Thống kê báo cáo số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp của các chương trình điều tra, thống kê nhà ở về Sở Xây dựng chậm nhất sau 20 ngày kể từ khi các kết quả điều tra, thống kê được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu; đảm bảo thời hạn thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại Quy chế này.

Kim Oanh (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An