Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng
 
Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng (26/04/2019 05:05 PM)
Đó là một trong những nội dung hoạt động mà Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Nghệ An đề ra tại Kế hoạch số 247/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo ngày 24/4.

Mc đích của việc thực hiện kế hoạch này là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018, được UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 10/9/2018.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Nghệ An đề ra các nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 như sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án, Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng; kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về giám định tư pháp, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu, trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giám định cho các đối tượng là người giám định tư pháp và người tiến hành tố tụng; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động, khuyến khích và hỗ trợ cho các giám định viên tư pháp đủ điều kiện thành lập văn phòng giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của Luật; kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp; tổ chức họp Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các Sở, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ chức, cá nhân có liên quan...

Để tổ chức thực hiện kế hoạch này, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh Nghệ An giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung và đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, căn cứ Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, rà soát, thống kê, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của đội ngũ giám định viên tư pháp hiện có để đề nghị UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp thuộc các lĩnh vực, bổ sung giám định viên tư pháp cho các đơn vị còn thiếu; lựa chọn, hoàn thiện danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trình UBND tỉnh ban hành quyết định để công bố danh sách trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2019…

Các Sở, ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tiếp tục kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp; lựa chọn danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc đáp ứng kịp thời hoạt động yêu cầu, trưng cầu giám định; tập trung đầu tư các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực quản lý, bố trí nơi làm việc, cân đối nguồn kinh phí phục vụ hoạt động giám định…

P.V (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An