Ngày 21 tháng 5 năm 2019
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 (18/04/2019 08:09 AM)

Ngày 8/4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 205/UBND-TH về thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019.

Việc thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019 nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, cá nhân, gia đình và cả cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức và người dân về bình đẳng giới và VSTBPN; huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới phù hợp với yêu cầu quản lý của từng cấp, ngành, lĩnh vực, địa bàn đối với vấn đề bình đẳng giới và VSTBPN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. Từ đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2020. Cùng  với đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt các hoạt động VSTBPN và bình đẳng giới.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các sở, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và VSTBPN; thúc đẩy việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng các kế hoạch đề án, trong đó chú trọng tới việc thúc đẩy tỷ lệ cán bộ nữ trong cơ cấu Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp; đẩy mạnh các hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý, quan tâm đến công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong chương trình công tác của sở, ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương hoàn thành 7 mục tiêu, 24 chỉ tiêu của Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN năm 2019.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về bình đẳng giới và VSTBPN; xây dựng và ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2025; tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2019 đạt kết quả tốt; huy động các nguồn lực và đảm bảo ngân sách nhà nước cho công tác bình đẳng giới và VSTBPN, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ cho lĩnh vực bình đẳng giới và VSTBPN…

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trong việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Phương Thúy (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An