Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
 
Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (07/11/2018 05:06 PM)

Ngày 2/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8443/UBND-NC yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chưa ban hành được các tiêu chí phù hợp với tài sản đấu giá để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, chưa thực hiện tốt quy định về việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; vai trò giám sát của UBND cấp huyện hiệu quả chưa cao. Một số đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá chưa nghiêm túc, không đúng trình tự theo quy định. Một số trường hợp niêm yết, thông báo việc đấu giá tài sản chưa đầy đủ thông tin; còn có tình trạng để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá trước khi cuộc đấu giá diễn ra; có nơi còn tình trạng “cò đấu giá” lộng hành, thông đồng, dìm giá hoặc nâng giá, làm lệch kết quả đấu giá, gây mất an ninh trật tự địa phương, thất thoát nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia đấu giá...

Để tăng cường quản lý Nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Luật đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Sở Tư pháp rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đề cao trách nhiệm, tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để tạo uy tín và thương hiệu của tổ chức mình....

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đấu giá khi được UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các tổ chức có liên quan để hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất cho UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của mình; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý việc đầu tư xây dựng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản; yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 điều 9 của Luật Đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d khoản 5 điều 9 của Luật đấu giá tài sản. UBND cấp huyện không chỉ đạo dừng việc tổ chức đấu giá mà để xảy ra vi phạm thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Tại công văn này, UBND tỉnh cũng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với các địa phương trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; về đảm bảo an ninh trật tự tại cuộc đấu giá; về giám sát đấu giá quyền sử dụng đất... Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã: Vinh, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nam Đàn, Yên Thành thí điểm lựa chọn hình thức đấu giá gián tiếp và hình thức đấu giá trực tiếp cho vòng đấu giá thứ hai trong cuộc đấu giá đối với đấu giá quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2019.

PT (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An