Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tích cực vận động hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững
 
Nghệ An ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (12/02/2019 02:04 PM)

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý vừa ký Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu của Kế hoạch là phát triển kinh tế tỉnh đảm bảo các cân đối vĩ mô, hài hòa với phát triển văn hóa – xã hội, khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý và hiệu quả, bảo vệ môi trường bền vững; cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng: Dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp; có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững; văn hóa, giáo dục và đàtto tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ thực hiện gồm: Xây dựng cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, đảm bảo khung pháp lý đầy đủ phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao nhận thức người dân trong việc thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; hoàn thiện công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng văn minh, hiện đại, đồng bộ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự xã hội.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các mục tiêu như: Nâng cao nhận thức và hành động của người dân về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, huyện thành thị, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện kế hoạch hành động; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa các cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách nhà nước.

Để thực hiện các nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu trong Kế hoạch đề ra; tăng cường phối hợp triển khai thực hiện giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh; là cơ quan đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh định kỳ báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch hành động quốc gia theo quy định.

Tại kế hoạch này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực được giao đảm bảo thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của tỉnh Nghệ An về thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tại Kế hoạch hành động này.

H.B (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An