Ngày 20 tháng 5 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An sẽ làm gì để thúc đẩy phát triển du lịch?

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế Hợp tác xã trong thời gian tới
 
Thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế Hợp tác xã trong thời gian tới (08/11/2018 03:20 PM)

Ngày 2/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 681/KH-UBND thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 3/8/2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tình hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và một số đề xuất kiến nghị trong thời gian tới.

Kế hoạch được thực hiện nhằm triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ tại Thông báo số 276; đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Kế hoạch, trong năm 2018 và những năm tiếp theo, các đơn vị liên quan thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, HTX, sửa đổi và ban hành đồng bộ các chính sách hỗ trợ cho HTX theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018, Thông báo số 585/TB-VPCP ngày 19/12/2017.

Cụ thể, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX trong điều kiện mới đối với các thành viên HTX và cộng đồng dân cư; tuyên truyền trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về Luật HTX năm 2012 và vai trò, lợi ích của kinh tế hợp tác, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội. Liên minh HTX tỉnh chủ động tiếp cận, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế hợp tác, HTX tại địa phương mình, đề xuất giải pháp với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho HTX phát triển.

Hàng năm, Liên minh HTX tỉnh tập trung tham mưu và triển khai thực hiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển tại địa phương; triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX tại địa phương theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình HTX môi trường, HTX chợ, HTX nhà ở…; đề xuất giải pháp để nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ở địa phương để hỗ trợ HTX theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước và địa phương, đặc biệt là nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX; chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký HTX, liên hiệp HTX; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, nhất là HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp…

Để thực hiện tốt các nội dung, UBND tỉnh giao Liên minh HTX tỉnh hàng năm chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; tham gia họp giao ban UBND tỉnh hàng tháng…

Giao các Sở: Tài chính, Nội vụ, KH&ĐT, NN&PTNT, Công thương và các sở, ngành liên quan phối hợp để thực hiện kế hoạch hiệu quả; giải quyết các vướng mắc cho khu vực HTX theo thẩm quyền của ngành.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của Luật HTX 2012, Nghị định số 193/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan; tuyên truyền về vai trò, vị trí của HTX kiểu mới, các mô hình hay, quản lý giỏi trên địa bàn. Các địa phương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ hợp tác, HTX phát triển.

Kim Oanh

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An