Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tích cực vận động hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
 
Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở (05/02/2019 12:44 AM)

Ngày 31/1, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 53/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Việc ban hành kế hoạch là nhằm thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2019. Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trong tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân...

UBND tỉnh đề ra các nội dung triển khai gồm: Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó, công tác hoà giải cơ sở bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo, hướng dẫn, tổng kết thực tiễn thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế hoặc đề xuất, thực hiện giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; củng cố, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên đồng thời, tổ chức Hội nghị tôn vinh Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ II năm 2019.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hướng dẫn thủ tục yêu cầu Tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở; tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là trong công tác hòa giải ở cơ sở các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại địa phương.

Để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý;...

Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục định hướng các cơ quan truyền thông, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện bảo đảm nội dung, thời lượng phát sóng các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng yêu cầu cán bộ pháp chế, làm nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh; Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi kết quả, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và Kế hoạch của Sở, ngành, hội, đoàn thể, địa phương

 

T.H (tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An