Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tích cực vận động hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh
 
Kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh (10/02/2019 03:30 PM)
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/1 về việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thông qua hoạt động kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện văn bản QPPL có nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản QPPL, tăng cường trật tự kỷ cương và hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện kế hoạch nhằm đảm bảo 100% văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp ban hành được Ban pháp chế HĐND và cơ quan Tư pháp cùng cấp kiểm tra, rà soát; công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền và rà soát văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, đúng trình tự theo quy định của pháp luật; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; nội dung kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa phải đảm bảo việc tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định...

Việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa tập trung vào các nội dung: Công tác kiểm tra văn bản QPPL do Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì thực hiện thường xuyên trong năm 2019; Công tác rà soát văn bản QPPL do Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và Công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã chủ trì thực hiện thường xuyên trong năm 2019; Công bố kết quả công tác hệ thống hoá văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành. Trong đó, UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; phòng, ban chuyên môn cấp huyện, bộ phận chuyên môn cấp xã thực hiện hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ban hành theo trình tự hệ thống hóa văn bản và gửi kết quả cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp - Hộ tịch để tổng hợp trình Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 kịp thời, đúng tiến độ, không bỏ sót văn bản là đối tượng của kỳ hệ thống hóa theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian hoàn thành: Cấp tỉnh tháng 01/2019; cấp huyện, xã tháng 02/2019. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa văn bản các cấp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Công chức Tư pháp – Hộ tịch giúp UBND cùng cấp xây dựng báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản. Thời gian hoàn thành: Cấp tỉnh: Trước ngày 21/03/2019; Cấp huyện: Trước ngày 05/03/2019; Cấp xã: Trước ngày 25/02/2019.

Để thực hiện tốt kế hoạch này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL để tham mưu cho UBND tỉnh xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; hướng dẫn Sở, ngành trong việc thực hiện kiểm tra, rà soát thường xuyên, tổng hợp đề xuất biện pháp xử lý và gửi báo cáo đến Chủ tịch UBND tỉnh; Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác hệ thống hóa và tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao Sở, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức triển khai và thực hiện kế hoạch này; sắp xếp, bố trí cán bộ pháp chế thực hiện việc tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản của đơn vị và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành mình.

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn; báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá đảm bảo đúng nội dung, thời gian theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo quy định; bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh quy định về nội dung chi, mức chi và việc lập, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

N.B (tổng hợp)

 

 

 

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An