Ngày 20 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổ chức khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật
 
Tổ chức khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật (12/07/2019 04:16 PM)

Ngày 11/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; nội dung này hoàn thành trong quý III/2019.

Cùng với đó, Sở Tư pháp chủ trì rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã không thuộc xã đặc biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị không thuộc cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức in ấn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong năm 2019-2020, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt, tập huấn về quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho các đơn vị cấp xã và các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì Tủ sách pháp luật; từ năm 2021 tổ chức quán triệt tập huấn về quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho các xã đặc biệt khó khăn và cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời thực hiện xã hội hoá việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo hướng tự quản cộng đồng đối với Tủ sách pháp luật không thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và không thuộc xã đặc biệt khó khăn nhưng tiếp tục duy trì.

Từ năm 2021, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành, thị xã thực hiện quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật không thuộc xã đặc biệt khó khăn, không tiếp tục duy trì thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Thư viện xã, điểm Bưu điện – Văn hoá xã, Trung tâm học tập cộng đồng.

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thực hiện việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn tại xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời sau khi được cấp tài khoản và phân quyền quản lý các dữ liệu thành phần của Tủ sách điện tử quốc gia, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với sở, ngành cấp tỉnh thực hiện quy trình cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai Kế hoạch phải bám sát quy định tại Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 14 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

 

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>