Ngày 19 tháng 7 năm 2019
 
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu chung
 
Skip portletPortlet Menu
Hệ thống chính trị
 
Dân hỏi cqcn trả lời
Skip portletPortlet Menu
Tăng cường phòng ngừa tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục

Xem tiếp...

 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông
 
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông (11/07/2019 04:25 PM)

Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 9/7 về việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cần phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, lộ trình chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với lộ trình của Bộ GD&ĐT và điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong quá trình triển khai chương trình cần chú trọng khai thác tối đa các điều kiện hiện có, bố trí sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực; không gây xáo trộn về tâm lý của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh.

Tại kế hoạch, UBND tỉnh đưa ra các nội dung triển khai Chương trình giáo dục phổ thông gồm: Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cấp uỷ, chính quyền địa phương và toàn xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để tạo sự đồng thuận và ủng hộ của các lực lượng xã hội. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục quán triệt và tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ về nội dung chương trình giáo dục phổ thông. Các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp với ngành GD&ĐT đưa tin kịp thời về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, triển khai chương trình giáo dục phổ thông ở từng cấp học, lớp học và từng địa phương.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phổ thông theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc Sở GD&ĐT; triển khai việc sáp nhập trường, điểm trường phù hợp với yêu cầu học tập của học sinh gắn với việc nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao theo Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh;…

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; biên soạn tài liệu giáo dục địa phương; thực hiện công tác rà soát, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện có. Đối với các trang thiết bị chưa có điều kiện trang bị như bể bơi, các thiết bị thí nghiệm hiện đại,… xem xét, đề xuất thực hiện các chính sách thuê, mượn đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục;…

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp tham mưu cho Ban chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với từng cấp học, lớp học theo đúng lộ trình quy định của Bộ GD&ĐT...

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông. Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông của huyện phù hợp với tình hình địa phương; phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của mình và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

H.B (Tổng hợp)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>