Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Dự báo thời tiết các vùng
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Chức năng nhiệm vụ (26/09/2016 08:53 AM)

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ


I.    CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐÀI


Theo Quyết định số 147/QĐ-KTTVQG ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, như sau:

1. Trình Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia chiến lược phát triển, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, các đề án, dự án của Đài Bắc Trung Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, gồm: Khí tượng bề mặt, khí tượng cao không, khí tượng nông nghiệp, thủy văn lục địa và khí tượng thủy văn biển (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn); quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; thực hiện chiến lược tổng thể quốc gia về dự báo, cảnh báo thiên tai thuộc phạm vi trách nhiệm của Đài Bắc Trung Bộ.

4. Tổ chức quan trắc, thu thập dữ liệu trên mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu trong phạm vi các tỉnh thuộc Đài Bắc Trung Bộ quản lý.

5. Tổ chức thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; phát tin chính thức về diễn biến thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ, lụt, triều cường và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác theo quy định của Pháp luật; tổ chức quan trắc và truyền số liệu mực nước biển phục vụ công tác cảnh báo sóng thần, phòng, chống lụt, xâm nhập mặn và các tác động của biến đổi khí hậu, cảnh quan môi trường trong phạm vi các tỉnh thuộc Đài Bắc Trung Bộ quản lý. 

6. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quốc gia về cảnh báo thiên tai; cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong phạm vi các tỉnh thuộc Đài Bắc Trung Bộ quản lý.

7. Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin và các công nghệ khác phục vụ điều tra cơ bản, dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai trong mạng lưới khí tượng thủy văn thuộc Đài Bắc Trung Bộ quản lý.

8. Quản lý, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị đo, công trình đo đạc khí tượng thủy văn, môi trường, thiết bị quan trắc định vị sét, máy thông tin chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn theo phân cấp; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức, quy chế, thể lệ về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của các đơn vị trực thuộc; đánh giá chất lượng điều tra cơ bản gốc và chất lượng bản tin dự báo khí tượng thủy văn; xây dựng, quản lý dữ liệu và lưu trữ tài liệu khí tượng thủy văn; tổ chức cung cấp và khai thác dịch vụ thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng và Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; tham gia thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc định vị sét được các Bộ, ngành, địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

10. Tổ chức điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn, diễn biến địa hình lòng sông, cửa sông và vùng biển, ven bờ để bổ sung tài liệu điều tra cơ bản ở những nơi thiếu trạm quan trắc, nơi thường xảy ra bão, lũ, thiên tai và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác.

11. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

12. Thực hiện việc thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể công trình khí tượng thủy văn; bảo vệ hành lang an toàn kỹ thuật các công trình khí tượng thủy văn thuộc Đài Bắc Trung Bộ quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

13. Tham gia thẩm tra việc sử dụng dữ liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn, dữ liệu quan trắc định vị sét đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm quốc gia và các công trình, dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định và quản lý đầu tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc khu vực Bắc Trung Bộ theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

14. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực điều tra cơ bản, xử lý và lưu trữ số liệu, dự báo khí tượng thủy văn và môi trường, dữ liệu quan trắc định vị sét theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

15. Thực hiện các nhiệm vụ về biến đổi khí hậu liên quan đến khí tượng thủy văn theo phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

 16. Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi Đài Bắc Trung Bộ quản lý theo quy định.

17. Tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về: khí tượng thủy văn; môi trường không khí và môi trường nước; định vị sét, biến đổi khí hậu; khảo sát trạm khí tượng thủy văn, lắp đặt các công trình, trang thiết bị, máy móc chuyên môn về khí tượng thủy văn cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân theo quy định của pháp luật.

18. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương về khí tượng thủy văn trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

19. Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong phạm vi các tỉnh thuộc Đài Bắc Trung Bộ quản lý.

20. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của viên chức và người lao động theo quy định.

21. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

22. Quản lý tài chính, tài sản được giao; quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình do Đài Bắc Trung Bộ được giao làm chủ Đầu tư theo quy định của pháp luật.

23. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động thuộc Đài Bắc Trung Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

24. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

25. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

II.      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.     VĂN PHÒNG

Tham mưu Giám đốc Đài khu vực chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Đài; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ của Đài khu vực.

Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Đài khu vực; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Văn phòng có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Đài trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn.

2.     PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Tham mưu giúp Giám đốc Đài khu vực quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý vật tư tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi quản lý của Đài khu vực

3.     PHÒNG QUẢN LÝ LƯỚI TRẠM

Tham mưu, giúp Giám đốc Đài khu vực quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản về khí tượng, thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ

4.     PHÒNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KTTV

Thực hiện các nhiệm vụ về Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn bao gồm: Quản lý, chỉ đạo, bảo quản, lưu trữ và tổ chức thực hiện các công tác về thu nhận và chuyển các dữ liệu KTTV, dữ liệu về quan trắc định vị sét phục vụ điều tra cơ bản khí tượng, thủy văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi quản lý của Đài.

5.     PHÒNG DỰ BÁO

Tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ.

6.     CÁC ĐÀI KTTV TỈNH

Thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, dự báo KTTV; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu; phục vụ phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi các tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn theo sự  phân công của Giám đốc Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ. Đài KTTV tỉnh có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi để hoạt động theo qui định hiện hành của Nhà nước và theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực.

 7.     CÁC TRẠM KTTV

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, thu thập, điện báo, phát báo số liệu các yếu tố khí tượng thủy văn, phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo KTTV, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn khu vực.

 


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu