Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Dự báo thời tiết các vùng
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC (15/03/2017 08:35 AM)BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông: Nguyễn Văn Lượng

Chức vụ: Giám đốc Đài

Điện thoại: 02383.840.403

Email: luongnvkttv@gmail.com

2. Ông: Nguyễn Xuân Tiến

Chức vụ: P.giám đốc Đài

Điện thoại: 02383.590.127

Email:tien1967@gmail.com

3.Ông: Lê Đức Cương

Chức vụ: P.giám đốc Đài

Điện thoại: 02383.846.944

Email: lecuongkttvbtb@gmail.com

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. VĂN PHÒNG

1. Ông: Bùi Văn Sỹ

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02383.845.920

Email: Sykttv@gmail.com

2.Ông: Trần Minh Huề

Chức vụ: P.chánh Văn phòng

Điện thoại: 02383.592.840

Email: tranminhhuevpbtb@gmail.com

2.PHÒNG KHTC

1. Ông: Đào Anh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02383.560.093

Email: tuanxdcb@gmail.com

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: Kế toán trưởng

Điện thoại: 02383.843.963

Email: huyenkttv.btb@gnail.com

3. PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI TRẠM

1.Ông: Trần Cảnh Tiêu

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02383.566.529

Email: tieukttv@gmail.com

2.Ông: Nguyễn Văn Chung

Chức vụ: P.trưởng phòng

Điện thoại: 02383.588.393

Email: nguyenchungkttv@gmail.com

3. Ông: Hoàng Phi Thắng

Chức vụ: P.trưởng phòng

Điện thoại: 02383.844.684

Email: thangktbtb@gmail.com

4. PHÒNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KTTV

1. Ông: Lỗ Quang Cảnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02383.837.832

 Email: loquangcanh@gmail.com

2.Ông: Phan Văn Vinh

Chức vụ: P.trưởng phòng

Điện thoại: 02383.843.111

Email: vinhpv@gmail.com

5. PHÒNG DỰ BÁO

1. Ông: Tăng Văn An

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02383.842.507

Email: tangandbkt@gmail.com

2. Ông: Lê Hữu Huấn

Chức vụ: P.trưởng phòng

Điện thoại: 02383.593.022

 Email: huanbtb@gmail.com

6. ĐÀI KTTV TỈNH THANH HÓA

1. Ông: Nguyễn Văn Minh

Chức vụ: GĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 0373.951.704

Email: minhdbth@gmail.com

2. Ông: Nguyễn văn Dũng

Chức vụ: PGĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 0373.951.096

Email: dungkttvthanhhoa@gmail.com

7. ĐÀI KTTV TỈNH HÀ TĨNH

1. Ông: Trần Đức Bá

Chức vụ: GĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 0393.690.898

Email: tranducba.kttvht@gmail.com

2. Ông: Lê Ngọc Quyết

Chức vụ: PGĐ Đài tỉnh

Điện thoại: 0393.855.833

Email: lnquyet2007@gmail.com


 |  Đầu trang
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu