Ngày 26 tháng 6 năm 2019
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An