image banner
UBND tỉnh ban hành Quyết định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn

Ngày 20/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác quản lý An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định này quy định về tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm nhằm đánh giá, xếp loại trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định có 7 tiêu chí lớn để chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm của UBND cấp huyện, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức; công tác quản lý và cấp giấy lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; triển khai các mô hình điểm về an toàn thực phẩm và quản lý ngộ độc thực phẩm; quản lý trang thiết bị và kinh phí công tác an toàn thực phẩm; công tác khen thưởng.

Tại cấp xã cũng có 7 tiêu chí lớn, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức; công tác thống kê, lập danh sách quản lý an toàn thực phẩm; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; triển khai các mô hình điểm về an toàn thực phẩm và quản lý ngộ độc thực phẩm; quản lý trang thiết bị và kinh phí công tác an toàn thực phẩm; công tác khen thưởng.

Từ các tiêu chí lớn phân ra các tiêu chí cụ thể để căn cứ thực hiện chấm điểm với thang điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, điểm đạt tối đa là 90/100 điểm; điểm thưởng tối đa là 10/100 điểm và điểm trừ tối đa là 40/100 điểm. Mức điểm để xếp loại từ 90 điểm trở lên đạt xuất sắc; từ 80 đến dưới 90 điểm đạt tốt; từ 70 đến dưới 80 điểm đạt khá; từ 50 đến dưới 70 điểm đạt trung bình; loại yếu dưới 50 điểm.

UBND cấp huyện và UBND cấp xã căn cứ vào các nội dung trong Quyết định này và kết quả thực hiện tại đơn vị để tự đánh giá, chấm điểm công tác quản lý an toàn thực phẩm trong năm tại địa phương mình và báo cáo kết quả tự đánh giá vào tháng 10 hàng năm.

Hội đồng thẩm định cấp huyện căn cứ báo cáo tự đánh giá của UBND cấp xã để đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm của UBND cấp xã.

Hội đồng thẩm định cấp tỉnh căn cứ vào báo cáo tự đánh giá của UBND cấp huyện và kết quả đánh giá của các Đoàn thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm hàng năm để đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm của UBND cấp huyện.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phổ biến, hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Uỷ ban MTTQ tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm của UBND cấp huyện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai công tác đánh giá, xếp loại theo quy định và chịu trách nhiệm đối với phần đánh giá thuộc lĩnh vực được phân công.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai các hoạt động an toàn thực phẩm trong phạm vi phụ trách.

PQ (tổng hợp)