image banner
Kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An sau khi kiện toàn có 33 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Lê – Phó Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm: Ông Luyện Văn Trịnh – Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế); ông Hoàng Quốc Sơn – Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP; ông Lê Anh Tường – Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; ông Hồ Sỹ Toàn – Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên; Trưởng Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, được sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An để thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 5/2/2021 của UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An.

PT (Tổng hợp)