image banner
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã có chuyển biến rõ nét.

Đặc biệt, các cấp, các ngành đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Thời gian qua, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vị trí trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội.

Nghệ An tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân. Ảnh: Thành Chung.

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sau khi các cấp, các ngành triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động, phối hợp, tham mưu cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU, cụ thể:

Phối hợp tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh: Đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; theo đó, đến năm 2025 chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội đạt từ 26-27%. Ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025. Trong đó hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc Hộ gia đình cận nghèo, hỗ trợ 10%-20% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình theo lộ trình: năm 2021: 10%, năm 2022: 15%, từ năm 2023 đến năm 2025: 20%.

Điểm cầu Nghệ An hưởng ứng lời phát động của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ảnh: Thành Chung

Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An; từ đó, tại các huyện, thành, thị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/21 huyện, thành, thị); đồng thời 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo (460/460 xã). Ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu năm; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm, trong đó giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các huyện, thành phố, thị xã…

Phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng những nội dung cụ thể trong các văn bản liên ngành, ký kết chương trình phối hợp công tác ngắn hạn, dài hạn và hàng năm đều tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, lựa chọn nhiệm vụ phối hợp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, Nghị quyết số 28-NQ/TW, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Người dân phường Trường Thi (TP. Vinh) lắng nghe tư vấn về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Ảnh: Đình Tuyên

Sau 5 năm thực hiện, với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả cơ bản, làm chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh.

Nghệ An được đánh giá là tỉnh có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất toàn quốc. Số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2022 tăng 186.796 người so với năm 2017, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội về tỷ lệ bao phủ người dân tham gia bảo hiểm y tế do UBND tỉnh giao hàng năm.
Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng nhanh qua các năm: Năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 208.232 người; đến năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 264.784 người, tăng 56.552 người so với năm 2017. Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 25.918 người; đến hết năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 109.660 người, tăng 83.742 người so với năm 2017. Năm 2022 số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt tỷ lệ 21,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

 

Đến năm 2030, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%

Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh còn thấp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra đến năm 2025 và chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Tốc độ và tỉ lệ bao phủ còn khoảng cách xa so với mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 100%. Vẫn còn tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn...

Đoàn thanh niên BHXH tỉnh tuyên truyền về chính sách BHYT cho học sinh Trường THCS Nghi Phú. Ảnh: Mỹ Hà

Để đạt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, ngày 07/3/2022, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch số 81-KH/TU đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

Mục tiêu là tạo sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị để tăng nhanh diện bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phấn đấu thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động trong độ tuổi và bảo hiểm y tế toàn dân, xây dựng ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Ngay sau khi kế hoạch 81-KH/TU ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An và Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch. Hội nghị là minh chứng sinh động nhất cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cán bộ BHXH huyện Nghi Lộc đến từng nhà dân vận động, thuyết phục bà con tham gia BHXH, BHYT để hưởng các quyền lợi. Ảnh BHXH tỉnh cung cấp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn cho rằng: Việc ban hành Kế hoạch, tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt này là một giải pháp hiệu quả, cách làm hay cần được nhân rộng trong toàn quốc.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tinh thần Chỉ thị 19-CT/TU, bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tham mưu chính sách hỗ trợ thêm mức đóng của địa phương (ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định) đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tỉnh nhà tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; Có chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015-2020 nay không còn thuộc diện đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy Ban dân tộc./.

 

Baonghean.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image