image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
UBND tỉnh ban hành Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5158/QĐ-UBND ngày 30/12, về Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Chương trình cải cách hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 06 nội dung: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trong đó, trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Phấn đấu đến năm 2025, chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 15. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT - index) trong nhóm 10 các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tăng thứ hạng các chỉ số so với năm 2025. 

Về cải cách thể chế: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng các thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước, các cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh. 

Đến năm 2025, 98% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ đảm bảo chất lượng, khả thi và đúng tiến độ; 98% văn bản pháp luật được triển khai kịp thời, đúng quy định. Đến năm 2030, 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ đảm bảo chất lượng, khả thi và đúng tiến độ; 100% văn bản pháp luật được triển khai kịp thời, đúng quy định.

Về cải cách thủ tục hành chính: Cải cách mạnh mẽ, có hiệu quả thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ, quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

Đến năm 2025, phấn đấu đạt 20%-25% số thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, quy trình hoặc giảm thời gian thực hiện; tối thiểu 85% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 35% trở lên. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%.

Đến năm 2030, tăng thêm 10%-15% số thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được đơn giản hóa hoặc giảm thời gian thực hiện so với năm 2025; 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 60% trở lên. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 95%.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Phấn đấu giảm mạnh đầu mối các tổ chức trung gian. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước. Tăng cường rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Đến năm 2025, giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt trên 85%. 

Đến năm 2030, tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025. Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 95%. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt trên 90%. 

Về cải cách chế độ công vụ: Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. 

Đến năm 2025, 100% cơ quan, đơn vị ở các cấp có cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý. Đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. 

Về cải cách tài chính công: Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra nhằm nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ kinh phí chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành việc chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Đến năm 2030, giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021- 2025. 

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức. 

Đến năm 2025, 100% cơ quan, đơn vị được đầu tư đảm bảo hạ tầng phục vụ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một của điện tử của tỉnh được kết nối chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 85%; phát triển cơ sở dữ liệu mở của tỉnh kết nối liên thông 100% cơ sở dữ liệu của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh để phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, khai thác trọn đời; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 95% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 85% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

Giai đoạn 2021-2030, công tác cải cách hành chính của tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó giải pháp đột phá là tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số một cách nhanh chóng, toàn diện trong toàn bộ các cơ quan, tổ chức ở các cấp.

Kim Oanh (Tổng hợp)