image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Từ ngày 15/2 đến 15/3/2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 233 hồ sơ

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, tính từ ngày 15/2/2023 đến ngày 15/3/2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 233 hồ sơ, đã trả kết quả 125 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Theo đó, tổng số hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ là 233 hồ sơ. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư 66 hồ sơ; Sở Xây dựng 23 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường 25 hồ sơ; Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam 50 hồ sơ; Cảnh sát PCCC 69 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ đã có kết quả 125 hồ sơ; trong đó, số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 125 hồ sơ. Có 86/233 hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 36,9%. Tổng số hồ sơ đang xử lý 146 hồ sơ, trong đó có 38 hồ sơ tồn đọng từ các kỳ trước chuyển sang (trách nhiệm của Nhà đầu tư 19 hồ sơ, Cục Thuế Nghệ An 2 hồ sơ; UBND các huyện, thành phố, thị xã 19 hồ sơ).

Việc hướng dẫn hồ sơ của các Sở, ngành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công bảo đảm đúng quy định về thủ tục và yêu cầu cơ bản về nội dung, thực hiện đúng nguyên tắc mỗi hồ sơ chỉ hướng dẫn 01 lần. Trong tháng, 100% hồ sơ của nhà đầu tư được giải quyết đúng hạn. Việc theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với Sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông cho các nhà đầu tư còn chưa nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thực sự làm đúng trách nhiệm phối hợp, chậm trả lời hoặc kéo dài thời gian trả lời đối với các nội dung liên quan dẫn đến thiếu cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cho nhà đầu tư; các đơn vị có nhiều hồ sơ chưa trả lời và kéo dài thời hạn giải quyết gồm UBND các huyện Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu… Mặt khác, một số doanh nghiệp, nhà đầu tư còn thiếu chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật đến hồ sơ tồn đọng nhiều.

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, đơn vị chưa có văn bản trả lời đối với 38 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn thuộc các lĩnh vực chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm rõ nguyên nhân, có phương án tháo gỡ, giải quyết và có văn bản trả lời trước ngày 14/4/2023 để giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư theo đúng quy định. Các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Đề án Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025…

Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp theo đúng quy định. Các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục rà soát nhiệm vụ theo Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp để tạo sự đột phá trong cải cách thủ tục hành chính…

PT (Tổng hợp)

Nguồn: Báo cáo số 222/BC-VPUB về tình hình thực hiện thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh (tính từ ngày 15/2/2023 đến ngày 15/3/2023)