image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tiếp tục siết chặt chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 10331/UBND-KSTT ngày 31/12 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xã về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị năm 2022.

Công văn ghi rõ: Trong thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức; từng bước xây dựng được phong cách ứng xử, lề lối làm việc, đạo đức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, đơn vị, tổ chức không có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, lịch công tác định kỳ hàng tháng để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Bộ phận Một cửa của nhiều cơ quan, đơn vị chưa thông báo, niêm yết công khai đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định; cách thức, kỹ thuật quản lý, giao việc của lãnh đạo cơ quan, đơn vị và việc tham mưu giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - IOffice của nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành quy chế, quy trình làm việc nội bộ, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân để đảm bảo triển khai đầy đủ, kịp thời nhiệm vụ được giao. Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong thực hiện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân và định kỳ hàng tháng, cuối năm có đánh giá, phân loại rõ kết quả thực hiện.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, công vụ; giảm hội họp, thời gian giải quyết công việc; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường thanh tra công vụ và kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kiểm tra những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: Đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Mặt khác, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chỉ ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra viêc thực hiện các kết luận kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngày 31/12, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 5251/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Đình Lý – Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ theo các quy định của Chính phủ.

Đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh dưới hình thức có thông báo trước hoặc không thông báo trước.

Việc kiểm tra được tổ chức từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

T.H (Tổng hợp)