image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An

Đây là chủ đề của năm 2022 đã được UBND tỉnh đề ra tại Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 5165/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch: Phấn đấu 95% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ đảm bảo chất lượng, khả thi và đúng tiến độ; 100% văn bản pháp luật được triển khai kịp thời, đúng quy định.

100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) có thể rút ngắn được thời gian so với quy định (chưa được rà soát, cắt giảm) được rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết hoặc đề nghị có cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Mức độ hài lòng đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công, dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 85% trở lên.

Tỷ lệ hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị và trả trước hạn, đúng hạn đạt 98% trở lên. 100% hồ sơ quá hạn giải quyết thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân kịp thời theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng. 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận (kể cả hồ sơ được tiếp nhận ngoài Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) phải được cập nhật vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử của tỉnh...

UBND tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực trong công tác CHCC, riêng đối với việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Tiếp tục triển khai Đề án đô thị thông minh; áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT Ioffice), chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị các cấp. Cùng với đó, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh; các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành; tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh có hiệu quả; công bố, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu trên, UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp triển khai có hiệu quả công tác CCHC, trong đó tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; xác định đầy đủ vai trò, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của từng cá nhân và tổ chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện CCHC ở các cấp, trong các cơ quan, đơn vị; đánh giá, xếp hạng CCHC các Sở, ban, ngành, địa phương khách quan, chính xác. Đồng thời, tăng cường tính công khai, minh bạch của các cơ quan, đơn vị; khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, xử lý nghiêm những người không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin-truyền thông để hỗ trợ tốt cho công tác CCHC, tăng tính công khai minh bạch và hiệu quả của hoạt động giám sát. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức; huy động sự tham gia của tổ chức, cá nhân vào công tác CCHC. Đảm bảo nguồn lực tài chính cho việc triển khai CCHC theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị. Trong đó, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực công tác CCHC của tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các Sở, ban, ngành, địa phương; chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện công tác CCHC của tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022 theo quy định.

PQ (tổng hợp)