image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Quý I/2023, UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những điều kiện tiên quyết để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan Nhà nước, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung rà soát, tiếp tục tham mưu chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc, xây dựng Kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức để phục vụ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết, tăng cường giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Nghệ An. Trong Quý I, UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố danh mục TTHC với 22 thủ tục (16 TTHC cấp tỉnh, 6 TTHC cấp huyện).

UBND tỉnh đã tiếp nhận 280 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống phản ánh kiến nghị quốc gia. Các phản ánh, kiến nghị được công chức nghiên cứu, giải đáp ngay hoặc trao đổi với cơ quan, đơn vị bị phản ánh, kiến nghị để kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Đối với những phản ánh, kiến nghị có nội dung phức tạp hoặc chưa phản ánh, kiến nghị rõ vấn đề thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức làm văn bản gửi kèm các tài liệu tới Văn phòng UBND tỉnh để nghiên cứu, tham mưu xử lý hoặc chuyển xử lý theo quy định.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo minh bạch. Hiện tại có 18 Sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 03 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn (Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An) với 1.369 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm. Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC tỉnh Nghệ An đã giúp quá trình giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán, chính xác, số hóa các thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện đã được các Sở, ban, ngành tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo đúng quy định, đồng thời, các Sở, ban, ngành đang tiếp tục rà soát xây dựng quy trình thuộc thẩm quyền quản lý được thực hiện ở cấp xã.

100% hồ sơ được giải quyết theo quy trình điện tử và được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Nghệ An. Tính đến ngày 01/3/2023, hệ thống đã cung cấp 1.834 dịch vụ công, bao gồm: 816 dịch vụ công trực tuyến một phần (mức độ 2 là 388 thủ tục, mức độ 3 là 428); 1.018 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (Mức độ 4). Trong đó: Cấp tỉnh có 1.413 TTHC; Cấp huyện có 302 TTHC; Cấp xã có 119 TTHC. 21 sở, ngành; 21 huyện, thành phố, thị xã và 460 xã đều thực hiện giải quyết TTHC trên hệ thống.

Tính từ ngày 15/12/2022 đến 01/3/2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn tỉnh là 242.924 hồ sơ (trong đó, tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính 94.576 hồ sơ, 48.763 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 99.585 hồ sơ). Có 152.913 hồ sơ đã được giải quyết (132.468 hồ sơ giải quyết xong trước hạn và đúng hạn; có 20.445 hồ sơ giải quyết quá hạn theo thời gian quy định, chiếm 0,15%); 89.270  hồ sơ đang giải quyết; 173 hồ sơ chờ bổ sung; hồ sơ trả lại/rút hồ sơ 581 hồ sơ.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là công chức địa chính vi phạm đạo đức công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ bị kỷ luật, hoặc bị bắt tạm giam. Một số Sở, ngành chưa chủ động trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị, mặc dù Bộ chủ quản đã ban hành Thông tư hướng dẫn

Tại UBND cấp huyện, cấp xã, ở một số nơi, việc cập nhật, công khai kịp thời danh mục TTHC và niêm yết tại Bộ phận Một cửa sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC chưa kịp thời, chưa sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo Nghị định 107/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Một số cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC vẫn còn tình trạng trễ hạn hồ sơ, hoặc hồ sơ trễ hạn nhưng không được làm sạch trên hệ thống dẫn đến tình trạng báo hồ sơ chậm số lượng nhiều. Việc tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, đơn vị cũng như số lượng hồ sơ nộp và xử lý trực tuyến qua dịch vụ công còn thấp, nhất là một số huyện miền núi...

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ ban hành các quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thực hiện. Đồng thời, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC. Rà soát kiến nghị bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không hợp pháp và không hợp lý. Tiếp tục chỉ đạo cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí thực hiện nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp, tập trung một số lĩnh vực trọng tâm: đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, thuế, hải quan, y tế...;

Công khai các chuẩn mực, quy định hành chính tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Một cửa các cấp. Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện, cấp xã. Bố trí nguồn lực về nhân sự và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác CCHC, đặc biệt là kinh phí để tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã...

PT (tổng hợp)

Nguồn: Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 20/3 về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023