image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Phấn đấu có trên 85% người dân hài lòng với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày 24/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3967/UBND-KSTT về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023 và để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của tỉnh, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC), UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo Kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, là tiêu chí đánh giá cán bộ. Đồng thời, chỉ đạo triển khai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động ban hành hoặc đề xuất xây dựng các văn bản để thúc đẩy CCHC đặc biệt là cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả CCHC, nhất là CCHC gắn với chuyển đổi số, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc “điểm nghẽn” về hoàn thiện thể chế; bổ sung trang thiết bị và nguồn lực để triển khai Đề án 06.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC, nhất là TTHC nội bộ, kịp thời sửa đổi những quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc giải quyết TTHC. Xây dựng quy trình, hướng dẫn, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa các cấp, nhất là cấp xã. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa, kết quả giải quyết TTHC bảo đảm từ ngày 01/6/2023 người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện TTHC tại các cấp chính quyền. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. Thúc đẩy tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, thực hiện tốt việc báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Nâng cao mức độ hài lòng của ngưới dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, phấn đấu năm 2023 đạt trên 85%, đến năm 2025 đạt 95%; tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ TTHC đạt trên 90%; đến cuối năm 2023 có 50% hồ sơ TTHC được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát, đánh giá, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đôn đốc các Sở, ngành, địa phương tiếp tục chuẩn hóa chế độ báo cáo, cập nhật các chỉ tiêu điều hành, thống kê kinh tế - xã hội trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin của Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai CCHC trên phạm vi toàn tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để thực hiện Chương trình CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh bệnh hình thức, phô trương. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, thanh tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện và triển khai, xác định rõ các chỉ số để đảm bảo khoa học, khách quan toàn diện.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai có hiệu quả Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh, UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thực hiện tốt việc cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho người thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng VneID.

Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, điểm nghẽn về thể chế, chính sách trong triển khai Đề án 06, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế số, xã hội số và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí cho việc nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và triển khai thực hiện Đề án 06. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh đề xuất cơ chế ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua theo thẩm quyền.

Kim Oanh (tổng hợp)