image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị

Ngày 17/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 377/UBND-KSTT về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Theo đó, để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC) trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các cấp ngay từ đầu năm, thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền CCHC.

Cùng với đó, thực hiện kịp thời công tác sơ, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án theo yêu cầu; thực hiện công tác đánh giá, xếp hạng CCHC các cơ quan, đơn vị đảm bảo quy định. Hàng năm, phân tích, đánh giá kịp thời các chỉ số Par index, Papi, Sipas, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số, nhất là các chỉ số thành phần của các chỉ số còn thấp. Bố trí đủ nhân lực có chất lượng để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC.

Các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng nội dung, trình tự, thủ tục và tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính, phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; các cơ quan, đơn vị công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính; tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, trong đó quan tâm sửa đổi, bổ sung kịp thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa; khắc phục tình trạng tiếp nhận hồ sơ thừa thành phần hồ sơ, xử lý hồ sơ chậm thời gian theo quy định...

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị định của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; kịp thời sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế nội bộ phục vụ công tác quản lý. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng, hiệu quả công tác.

Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Sử dụng, khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, các ứng dụng chuyên ngành; tiếp tục thực hiện việc sử dụng chữ ký số để tiết kiệm thời gian, chi phí tạo hiệu quả tích cực trong CCHC và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật thông tin kịp thời, chính xác tình trạng xử lý hồ sơ TTHC lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh, tăng cường cập nhật tin bài, thông tin tuyên truyền về CCHC lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cân đối nguồn ngân sách để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa ở một số nơi đã xuống cấp; cập nhật, niêm yết công khai các TTHC đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa để giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số trong việc ban hành văn bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 17/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2014-2020, công tác CCHC của tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác kiểm tra, tuyên truyền, sơ tổng kết còn hạn chế; một số chỉ số thành phần của chỉ số PAPI còn thấp; chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số cơ quan, đơn vị chưa được cải thiện nhiều; giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm thời gian; cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa hiệu quả; ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước còn chậm, chất lượng chưa cao…

Mặt khác, ngoài những nội dung trên công tác CCHC còn có một số tồn tại, hạn chế khác như: Một số ít văn bản quy phạm pháp luật chất lượng tham mưu chưa đạt yêu cầu; việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC ở một số ít Sở, ban, ngành còn chậm; công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở một số đơn vị cấp huyện, cấp xã chưa kịp thời, đầy đủ; hoạt động rà soát, kiến nghị đơn giản hóa hoặc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC ở khá nhiều cơ quan, đơn vị kết quả chưa cao; Bộ phận Một cửa của một số đơn vị cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chưa kịp thời; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm;…

Kim Oanh (Tổng hợp)