image banner
Tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Tại Công văn số 1669/UBND-VX ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở Y tế, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 1234/BYT-DP ngày 10/3/2023 về tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh (cơ quan thường trực của Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh) và UBND các huyện, thành phố, thị xã báo cáo tình hình triển khai rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng phòng COVID-19.

Tại Công văn số 1234/BYT-DP, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo Tổ công tác Đề án 06, Sở Y tế, các đơn vị liên quan trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị liên quan tại địa phương rà soát, tổng hợp tình trạng nhập dữ liệu, phối hợp, thống nhất số liệu mũi tiêm đã thực hiện và báo cáo từ các nguồn, nhập bổ sung các thông tin mũi tiêm còn thiếu lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đối với các mũi tiêm mới, yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát, đôn đốc các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn mình quản lý tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại văn bản số 4549/BYT-CNTT của Bộ Y tế ngày 23/8/2022.

PT (Tổng hợp)