image banner
Công văn về việc Xử lý vấn đề báo nêu (Bài Còn đâu những màu xanh, còn đâu khoảnh rừng đang tái sinh)
Xem nội dung công văn tại đây