image banner
Công văn về việc xử lý nội dung báo nêu: Xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải tung hoành trên đường mòn Hồ Chí Minh
Xem nội dung công văn tại đây