image banner
Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 317/KH.UBND triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch được triển khai với mục đích sử dụng công cụ văn hóa trong ngoại giao để đưa quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác đi vào chiều sâu, thực chất, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động nguồn lực bên ngoài, biến điều kiện thuận lợi, vị thế của tỉnh Nghệ An trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, dùng các biện pháp ngoại giao để tôn vinh các giá trị, vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của tỉnh Nghệ An ra thế giới; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú, sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển quê hương, tăng cường sức mạnh mềm, nâng cao vị thế của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An lấy địa phương, người dân, doanh nghiệp là trung tâm, theo đó địa phương, người dân, doanh nghiệp vừa là chủ thể thụ hưởng vừa là đối tác, tham gia vào việc triển khai Kế hoạch.

Triển khai Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần được thực hiện đồng bộ, toàn diện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, phong tục tập quán văn hóa Việt Nam và thông lệ quốc tế, đồng thời gắn liền với các nhiệm vụ đối ngoại của tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn và thời kỳ, thực hiện mục tiêu hội nhập, phát triển bền vững của tỉnh và theo đúng quan điểm, phương châm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021.

Để đạt được mục tiêu trên cần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ, lòng tin giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác, địa phương nước ngoài, các tổ chức khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh, con người tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai các nội dung tại Kế hoạch này.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động, chương trình, chiến lược, đề án... có liên quan đến Ngoại giao văn hóa.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình lồng ghép tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động Ngoại giao Văn hóa trong quá trình thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến Ngoại giao Văn hóa. Nghiên cứu giảng dạy, đưa các nội dung, kiến thức về Ngoại giao Văn hóa vào một số hoạt động, chương trình giảng dạy của trường để nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.

Đài PT-TH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, triển khai các chương trình quảng bá, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người Nghệ An ra thế giới và đưa tinh hoa văn hóa thế giới đến với người Nghệ An; tăng cường đổi mới các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động Ngoại giao Văn hóa của tỉnh.

PQ(tổng hợp)