image banner
Tăng cường công tác đối ngoại kinh tế phục vụ phát triển đất nước

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 9/1 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác đối ngoại kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 (Chỉ thị số 15-CT/TW), Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn kết hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ gồm: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài; nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu và năng lực đội ngũ cán bộ về ngoại giao kinh tế.

Trong đó, tổ chức tuyên truyền, quán triệt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế. Đồng thời, xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, là một động lực quan trọng, đóng vai trò tiên phong trong huy động nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả. 

Chủ động, tích cực tạo lập, hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác, gắn kết chặt chẽ quan hệ chính trị, đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, giáo dục và khoa học - công nghệ... giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh chung biên giới của nước CHDCND Lào; với địa phương các nước và các tổ chức quốc tế đã thiết lập quan hệ hợp tác: Tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga), Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Hồ Nam (Trung Quốc), tỉnh Gifu (Nhật Bản), thành phố Gwangju (Hàn Quốc), các tỉnh nằm trong hiệp hội 9 tỉnh 03 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12... nhằm đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự đan xen gắn kết lợi ích giữa tỉnh với các đối tác. 

Tranh thủ tối đa các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và các hiệp định thương mại Việt Nam là thành viên như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)... để gắn Nghệ An vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế, nâng cao vị thế của tỉnh trong các chuỗi giá trị và trong nhìn nhận, đánh giá của các đối tác; chủ động thực thi các quy tắc và luật lệ chung về thương mại quốc tế. Chủ động tiếp cận nhà tài trợ, nhằm tranh thủ vận động các dự án có quy mô lớn theo định hướng ưu tiên của tỉnh đã được xác định trong danh mục ưu tiên vận động ODA, phù hợp với tiêu chí tài trợ của nhà tài trợ, Xúc tiến, vận động viện trợ từ các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ...; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác nước ngoài tiềm năng tài trợ các khoản viện trợ trên các lĩnh vực được xác định ưu tiên trong Chương trình vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Khuyến khích, tạo điều kiện để kiều bào người Nghệ An ở nước ngoài về địa phương tham gia các hoạt động xã hội, triển khai các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Nghệ An ở nước ngoài nói riêng về tỉnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh; Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu Kiều bào Nghệ An ở nước ngoài. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An đến với các nhà đầu tư nước ngoài. Tăng cường hỗ trợ các dự án lớn, mang tính động lực như VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... nhằm đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư kinh doanh; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lanh tỏa, tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lồng ghép hoạt động ngoại giao kinh tế vào chương trình đối ngoại hàng năm của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình đối ngoại. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả các hoạt động mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu về ngoại giao kinh tế; kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, chủ trì trong việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhằm kết nối mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An với bà con kiều bào người Nghệ An ở nước ngoài; kết nối, kêu gọi, vận động thu hút nguồn lực kiều bào về đầu tư cho quê hương tỉnh nhà. Chủ trì xúc tiến, vận động viện trợ từ Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác nước ngoài tiềm năng tài trợ các khoản viện trợ dành cho tỉnh Nghệ An. 

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị phổ biến, tuyên truyền và quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ đất nước bằng nhiều hình thức, đảm bảo phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá, phát hiện những vấn đề mới, xu thế mới phục vụ việc xây dựng, thực hiện và điều chỉnh các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người dân hiểu, tích cực tham gia thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án về ngoại giao kinh tế của tỉnh. 

Kim Oanh (tổng hợp)