image banner
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thuê dịch vụ CNTT: Hệ thống Cổng TTĐT Nghệ An giai đoạn 2021-2025; đào tạo và chuyển đổi số cơ sở dữ liệu
Xem chi tiết tại đây