image banner
Quyết định về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung thiết bị phục vụ công tác giảng dạy năm 2021 của Trường Đại học Y khoa Vinh
Xem tại đây