image banner
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở tại các xã Diễn Lợi, Diễn Đồng, Diễn Hồng, Diễn Quảng, huyện Diễn Châu
Tải về